Paslaugų teikimo sąlygos

PREKIŲ PARDAVIMO BEI PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRONINĖS PREKYBOS SISTEMOJE ŽALIASĖJA.LT SUTARTIS

Šios sutarties (toliau "Sutartis") šalimis yra „zaliaseja.lt“ kaip elektroninės prekybos sistemos „ŽALIASĖJA.LT“ administratorius (toliau – Administratorius) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs elektroninės prekybos sistemoje
ŽALIASĖJA.LT  ir patvirtinęs savo sutikimą su Sutartimi (toliau – "Vartotojas"). 

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Administratoriaus ir Vartotojo (toliau "Šalys") santykius, susijusius su informacijos apie pageidavimą pirkti prekes (toliau – "Prekės") elektroninės prekybos sistemoje ŽALIASĖJA.LT

PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. ŽALIASĖJA.LT teikia mokamas paslaugas ir parduoda prekes, kurių kainos, kiekiai nurodyti kiekvienos prekės/paslaugos aprašyme.
2.2. Vartotojas sumoka už pasirinktas prekes/paslaugas iš anksto. Apmokėjimo formą Vartotojas gali pasirinkti pats iš paskelbto sąrašo apsipirkimo metu.
2.3 Negavus apmokėjimo už pasirinktas prekes/paslaugas per 7 darbo dienas, Vartotojo užsakymas gali būti anuliuotas.

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas paspaudžia mygtuką "Pirkti ", puslapyje " Krepšelio suvestinė ".

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vartotojas turi teisę:
4.1.1. Pateikti pasiūlymus pirkti Prekes;
4.2. Vartotojas privalo :
4.2.3. suteikti Administratoriui teisę nemokamai naudotis bet kuria pateikta ŽALIASĖJA.LT sistemai informacija, išskyrus informaciją, kurios konfidencialumas yra apibrėžtas Sutarties 7-ajame skyriuje;
4.2.4. laikytis prisiimtų naudojimosi ŽALIASĖJA.LT sistema įsipareigojimų
4.2.5. laikytis Sutarties 7-ajame skyriuje nustatyto konfidencialumo;
4.2.6. nenaudoti programų ir automatinių įrenginių, o taip pat žmogaus valdomų procesų ŽALIASĖJA.LT internetinių puslapių sekimui ar kopijavimui be raštiško Administratoriaus sutikimo;
4.2.7. jokia forma nekopijuoti, neatkurti, nekeisti, nepildyti, neplatinti Interneto tinklalapio ŽALIASĖJA.LT turinio ar jo dalies, o taip pat nenaudoti jo kuriant kitus interneto objektus be raštiško Administratoriaus sutikimo;
4.2.8. nenaudoti jokių įrenginių ir/arba kompiuterinių programų galinčių sutrukdyti normalų ŽALIASĖJA.LT sistemos funkcionavimą arba kurios nors Prekės pardavimo eigą;
4.2.9. susilaikyti nuo bet kurių veiksmų, galinčių perkrauti ŽALIASĖJA.LT sistemos infrastruktūrą.
4.3. Administratorius turi teisę
4.3.1. savo nuožiūra įvesti, atšaukti ar keisti prekių/paslaugų kainas, mokesčius už naudojimąsi ŽALIASĖJA.LT sistemos paslaugomis iki vartotojo užsakymo patvirtinimo.
4.3.2. pašalinti iš ŽALIASĖJA.LT sistemos bet kurią informaciją, jei ji prieštarauja Sutarčiai, galiojantiems įstatymams, o taip pat ir kitais atvejais Administratoriaus nuožiūra;
4.3.3. naudotis bet kuria ŽALIASĖJA.LT sistemoje pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios konfidencialumas yra apibrėžtas Sutarties 7-ajame skyriuje, neribojant naudojimosi laikotarpio ir teritorijos;
4.3.4. sustabdyti arba nutraukti Vartotojo registraciją ir naudojimosi ŽALIASĖJOS.LT sistema galimybę, jei yra pagrindo manyti, kad Vartotojas užsiima neleistina veikla;
4.3.5. ne dažniau kaip kartą per savaitę išsiųsti Vartotojams informaciją apie pasikeitimus ŽALIASĖJA.LT sistemoje bei svetainės rėmėjų ar partnerių informaciją.
4.4. Administratorius privalo
4.4.1. suteikti Dalyviui priėjimą prie visiems Vartotojams skirtos informacijos apie ŽALIASĖJA.LT sistemoje siūlomas Prekes;
4.4.2. laikytis Sutarties 7-ajame skyriuje apibrėžto konfidencialumo.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
5.2. Vartotojas atsako už pateikiamos informacijos teisingumą ir atitikimą galiojantiems įstatymams. 
5.3. Jei Administratorius sužino apie tai, kad Vartotojas pažeidė šios Sutarties reikalavimus, jis gali:
- įspėti Vartotoją; 
- įspėti ir apriboti Vartotojo teises dalyvauti ŽALIASĖJA.LT sistemoje; 
- nutraukti Vartotojo teises dalyvauti ŽALIASĖJA.LT sistemoje.

ATSIRIBOJIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

6.1. Administratorius neatsako už paslaugų tiekimo nutrūkimus, galinčius įvykti dėl techninių ryšio, techninės bei programinės įrangos gedimų, tačiau įsipareigoja naudoti visas protingas įmanomas priemones, kad tokių nutrūkimų būtų išvengta. 

KONFIDENCIALUMAS

7.1. Administratorius įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims Vartotojo registracijos ir duomenų redagavimo metu pateiktos informacijos.
7.2. Sutarties 7.1-ajame punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi Vartotojo komentarams ir pranešimams, kuriuos Vartotojai pateikė sistemos ŽALIASĖJA.LT elektroninėse konferencijose, forumuose.
7.3. Vartotojas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims savo slaptažodžio. Jeigu slaptažodis dėl kurių nors priežasčių tapo žinomas tretiems asmenims, Vartotojas privalo jį nedelsiant pakeisti.

KITOS SĄLYGOS

8.1. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. 
8.2. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme. 
8.3. Administratorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Sutartį,
patalpindamas jo naują versiją ŽALIASĖJA.LT sistemoje ir pranešdamas apie pasikeitimus Naujienų skyriuje.
8.4. Jei Naujienų skyriuje nebus nurodyta kitaip, nauja Sutarties redakcija įsigalioja po 7 kalendorinių dienų po jos patalpinimo ŽALIASĖJA.LT sistemoje.
8.5. Jei Vartotojas nesutinka su nauja Sutarties redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti, su sąlyga, kad jis praranda teisę naudotis ŽALIASĖJA.LT sistemos paslaugomis.
8.6. Jei po Sutarties pakeitimo Vartotojas toliau naudojasi ŽALIASĖJA.LT sistema, laikoma, kad jis sutinka su nauja Sutarties redakcija. 
8.7. Jei Sutartis nenumato kitaip, visa korespondencija tarp šalių turi būti siunčiama elektroniniu paštu: Administratoriui - info@zaliaseja.lt, Dalyviui – jo registracijos metu nurodytu el.pašto adresu.

PREKIŲ GALIMUMAS

9.1. Visus klausimus dėl prekės (-ių) galimumo prašome kreiptis el. paštu info@zaliaseja.lt arba per „Pokalbiai gyvai“. 
9.2. Jei prekė (-s) esanti (-čios) tiek sėklų bendrame tiek „Jau greitai“ skyreliuose, greičiausiai šios prekės mes dar nebūsime gavę / užsakę iš tiekėjo, tačiau po pateikto bei apmokėto užsakymo mes tą (-as) prekę (-es) užsakysime tiesiogiai iš tiekėjo. Jei prekė (-ės) nebus sandėlyje, mes jums po užsakymo pateikimo ir po pačiu užsakymu pranešime žinute.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Nupirktos sėklos atgal nepriimamos ir pinigai už jas negrąžinami. Visas kitas prekes galima grąžinti įstatymų numatyta tvarka.

Priedas prie sutarties:
Kad nekiltų bereikalingų trukdžių prašome atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
- apmokėjimus už prekes būtina vykdyti užsakovo vardu t.y. pinigai turi būti pervesti iš užsakiusiojo asmens sąskaitos;
- pašto kodas turi būti nurodytas pagal nurodytą siuntimo adresą. Pašto kodą galite sužinoti adresu post.lt;

- visą pirminės registracijos informaciją (ypatingai tai liečia vardą, pavardę, adresą ) prašome suvedinėti lietuviškais rašmenimis.